គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 4:5 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អម្ចាស់​មាន​តែ​មួយ ជំនឿ​មាន​តែ​មួយ ពិធី​ជ្រមុជ​ទឹក*​មាន​តែ​មួយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 4

មើលអេភេសូ 4:5នៅក្នុងបរិបទ