គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 3:3 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អង្គ​បាន​បង្ហាញ​គម្រោង‌ការ​ដ៏​លាក់​កំបាំង​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ស្គាល់ ដូច​ខ្ញុំ​ទើប​នឹង​សរសេរ​យ៉ាង​ខ្លី​ខាង​លើ​នេះ​ស្រាប់។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 3

មើលអេភេសូ 3:3នៅក្នុងបរិបទ