គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:9 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អង្គ​បាន​ប្រោស​ឲ្យ​យើង​ស្គាល់​គម្រោង‌ការ​ដ៏​លាក់‌កំបាំង*​នៃ​ព្រះ‌ហឫទ័យ​របស់​ព្រះ‌អង្គ តាម​ព្រះ‌បំណង​ដ៏​សប្បុរស ដែល​ទ្រង់​បាន​សម្រេច​ទុក​ជា​មុន ដោយ​ព្រះ‌អង្គ​ផ្ទាល់។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:9នៅក្នុងបរិបទ