គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:15 Khmer Standard Version (KHSV)

ហេតុ​នេះ តាំង​ពី​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ឮ​គេ​តំណាល​អំពី​ជំនឿ​របស់​បង‌ប្អូន ក្នុង​អង្គ​ព្រះ‌អម្ចាស់​យេស៊ូ និង​អំពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​បង‌ប្អូន​ចំពោះ​ប្រជា‌ជន​ដ៏‌វិសុទ្ធ*​ទាំង​អស់

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:15នៅក្នុងបរិបទ