គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេប្រឺ 6:3 Khmer Standard Version (KHSV)

ប្រសិន​បើ​ព្រះ‌ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ‌ហឫទ័យ យើង​នឹង​បរិយាយ​អំពី​សេចក្ដី​ដូច​ត​ទៅ​នេះ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេប្រឺ 6

មើលហេប្រឺ 6:3នៅក្នុងបរិបទ