គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេប្រឺ 3:8 Khmer Standard Version (KHSV)

មិន​ត្រូវ​មាន​ចិត្ត​រឹង‌រូស​ដូច​នៅ​គ្រា​បះ‌បោរ ក្នុង​ថ្ងៃ​ដែល​គេ​ល្បង‌ល​ព្រះ‌អង្គ នៅ​វាល​រហោ​ស្ថាន​នោះ​ឡើយ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេប្រឺ 3

មើលហេប្រឺ 3:8នៅក្នុងបរិបទ