គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 19:14 Khmer Standard Version (KHSV)

កង‌ទ័ព​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​នាំ​គ្នា​ជិះ​សេះ ស មក​តាម​ព្រះ‌អង្គ ទាំង​ស្លៀក​ពាក់​សំពត់​ទេស‌ឯក​ពណ៌​ស និង​បរិសុទ្ធ*។

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 19

មើលវិវរណៈ 19:14នៅក្នុងបរិបទ