គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 6:15 Khmer Standard Version (KHSV)

ម៉ាថាយ ថូម៉ាស យ៉ាកុប​ជា​កូន​របស់​លោក​អាល់‌ផាយ ស៊ីម៉ូន​ហៅ​អ្នក​ជាតិ​និយម

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 6

មើលលូកា 6:15នៅក្នុងបរិបទ