គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 4:2 Khmer Standard Version (KHSV)

នៅ​ទី​នោះ ព្រះ‌អង្គ​ត្រូវ​មារ*​សាតាំង​ល្បួង​អស់​រយៈ​ពេល​សែ‌សិប​ថ្ងៃ។ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នោះ ព្រះ‌អង្គ​ពុំ​សោយ​អ្វី​ឡើយ។ លុះ​ផុត​ពី​ពេល​នោះ​ទៅ ទើប​ទ្រង់​ឃ្លាន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 4

មើលលូកា 4:2នៅក្នុងបរិបទ