គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 24:42 Khmer Standard Version (KHSV)

គេ​យក​ត្រី​អាំង​មួយ​ដុំ​មក​ថ្វាយ​ព្រះ‌អង្គ

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 24

មើលលូកា 24:42នៅក្នុងបរិបទ