គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 19:6 Khmer Standard Version (KHSV)

លោក​សាខេ​ក៏​ចុះ​មក​ជា​ប្រញាប់ ហើយ​ទទួល​ព្រះ‌យេស៊ូ​ដោយ​អំណរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 19

មើលលូកា 19:6នៅក្នុងបរិបទ