គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 7:1 Khmer Standard Version (KHSV)

បង‌ប្អូន​អើយ ខ្ញុំ​សូម​និយាយ​ចំពោះ​បង‌ប្អូន ដែល​ស្ទាត់​ជំនាញ​ខាង​ច្បាប់ បង‌ប្អូន​ជ្រាប​ស្រាប់​ហើយ​ថា ច្បាប់​មាន​អំណាច​លើ​មនុស្ស តែ​ក្នុង​ពេល​ដែល​គេ​នៅ​មាន​ជីវិត​នៅ​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 7

មើលរ៉ូម 7:1នៅក្នុងបរិបទ