គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 12:4 Khmer Standard Version (KHSV)

រូប​កាយ​មនុស្ស​យើង​មាន​សរី‌រាង្គ​ច្រើន ហើយ​សរី‌រាង្គ​នីមួយៗ​មាន​មុខ‌ងារ​ខុសៗ​គ្នា​យ៉ាង​ណា

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 12

មើលរ៉ូម 12:4នៅក្នុងបរិបទ