គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 7:31 Khmer Standard Version (KHSV)

ក្នុង​ចំណោម​បណ្ដា‌ជន មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ជឿ​លើ​ព្រះ‌យេស៊ូ គេ​ពោល​ថា៖ «ពេល​ព្រះ‌គ្រិស្ដ​យាង​មក តើ​ព្រះ‌អង្គ​នឹង​សម្តែង​ទី​សម្គាល់​ច្រើន​ជាង​លោក​នេះ​ឬ?»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 7

មើលយ៉ូហាន 7:31នៅក្នុងបរិបទ