គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 10:2 Khmer Standard Version (KHSV)

រីឯ​អ្នក​ដែល​ចូល​តាម​ទ្វារ ពិត​ជា​គង្វាល​របស់​ចៀម។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 10

មើលយ៉ូហាន 10:2នៅក្នុងបរិបទ