គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 4:17 Khmer Standard Version (KHSV)

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ណា​ចេះ​ធ្វើ​អំពើ​ល្អ តែ​មិន​ព្រម​ធ្វើ អ្នក​នោះ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​បាប​ហើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 4

មើលយ៉ាកុប 4:17នៅក្នុងបរិបទ