គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:2 Khmer Standard Version (KHSV)

សូម​ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់​មេត្តា‌ករុណា​ប្រទាន​សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត និង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដល់​បង‌ប្អូន​យ៉ាង​បរិបូណ៌។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:2នៅក្នុងបរិបទ