គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 10:41 Khmer Standard Version (KHSV)

កាល​សិស្ស​ដប់​រូប​ទៀត​បាន​ឮ​ដូច្នោះ គេ​ទាស់​ចិត្ត​នឹង​លោក​យ៉ាកុប និង​លោក​យ៉ូហាន​ជា​ខ្លាំង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 10

មើលម៉ាកុស 10:41នៅក្នុងបរិបទ