គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេ‌ម៉ូន 1:9 Khmer Standard Version (KHSV)

ក៏​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​យក​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​មក​អង្វរ​លោក​ប្អូន​វិញ​ដែរ។ ខ្ញុំ ប៉ូល ដែល​កាន់​តែ​ចាស់​ហើយ ឥឡូវ​នេះ ក៏​ជាប់​ឃុំ‌ឃាំង ព្រោះ​តែ​ព្រះ‌គ្រិស្ដ‌យេស៊ូ​ថែម​ទៀត

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលេ‌ម៉ូន 1

មើលភីលេ‌ម៉ូន 1:9នៅក្នុងបរិបទ