គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេ‌ម៉ូន 1:6 Khmer Standard Version (KHSV)

សូម​ព្រះ‌អង្គ​ប្រទាន​ឲ្យ​ការ​រួម​រស់​ក្នុង​ជំនឿ ជំរុញ​ចិត្ត​លោក​ប្អូន​ឲ្យ​ស្គាល់​ច្បាស់ នូវ​ការ​ល្អ​គ្រប់​យ៉ាង ដែល​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ថ្វាយ​ព្រះ‌គ្រិស្ដ*។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលេ‌ម៉ូន 1

មើលភីលេ‌ម៉ូន 1:6នៅក្នុងបរិបទ