គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេ‌ម៉ូន 1:25 Khmer Standard Version (KHSV)

សូម​ព្រះ‌គុណ​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់​យេស៊ូ​គ្រិស្ដ​នៃ​យើង ស្ថិត​នៅ​ជា​មួយ​វិញ្ញាណ​របស់​បង‌ប្អូន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលេ‌ម៉ូន 1

មើលភីលេ‌ម៉ូន 1:25នៅក្នុងបរិបទ