គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេ‌ម៉ូន 1:1 Khmer Standard Version (KHSV)

ខ្ញុំ ប៉ូល នៅ​ជាប់​ឃុំ‌ឃាំង ព្រោះ​តែ​ព្រះ‌គ្រិស្ដ‌យេស៊ូ ព្រម​ទាំង​ធីម៉ូថេ​ជា​បង‌ប្អូន សូម​ជម្រាប​មក​លោក​ភីលេ‌ម៉ូន​ជា​ទី​ស្រឡាញ់ ដែល​រួម​ការ‌ងារ​ជា​មួយ​យើង

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលេ‌ម៉ូន 1

មើលភីលេ‌ម៉ូន 1:1នៅក្នុងបរិបទ