គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 4:23 Khmer Standard Version (KHSV)

សូម​ព្រះ‌គុណ​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់​យេស៊ូ​គ្រិស្ដ​នៃ​យើង​ស្ថិត​នៅ​ជា​មួយ​វិញ្ញាណ​របស់​បង‌ប្អូន!

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 4

មើលភីលីព 4:23នៅក្នុងបរិបទ