គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 3:17 Khmer Standard Version (KHSV)

បង‌ប្អូន​អើយ ចូរ​យក​តម្រាប់​តាម​ខ្ញុំ។ ចូរ​សម្លឹង​មើល​អស់​អ្នក​ដែល​រស់​នៅ​ស្រប​តាម​គំរូ ដែល​យើង​បាន​ដាក់​ឲ្យ​បង‌ប្អូន​ឃើញ​នោះ​ទៅ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 3

មើលភីលីព 3:17នៅក្នុងបរិបទ