គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 2:14 Khmer Standard Version (KHSV)

ចូរ​ធ្វើ​កិច្ចការ​ទាំង​អស់ ដោយ​ឥត​រអ៊ូ‌រទាំ ឬ​ជជែក​តវ៉ា​ឡើយ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 2

មើលភីលីព 2:14នៅក្នុងបរិបទ