គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 2:1 Khmer Standard Version (KHSV)

ចំពោះ​អ្នក​វិញ ត្រូវ​និយាយ​តែ​សេចក្ដី​ណា ដែល​ស្រប​តាម​សេចក្ដី​បង្រៀន​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 2

មើលទីតុស 2:1នៅក្នុងបរិបទ