គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 4:8 Khmer Standard Version (KHSV)

ខ្ញុំ​ចាត់​គាត់​ឲ្យ​មក​រក​បង‌ប្អូន ក្នុង​គោល​បំណង​នេះ​ឯង គឺ​ឲ្យ​បង‌ប្អូន​បាន​ដឹង​ដំណឹង​ពី​យើង និង​ឲ្យ​គាត់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​បង‌ប្អូន​ទៀត​ផង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 4

មើលកូឡូស 4:8នៅក្នុងបរិបទ