គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 1:12 Khmer Standard Version (KHSV)

ចូរ​អរ​ព្រះ‌គុណ​ព្រះ‌បិតា ដោយ​ចិត្ត​រីក‌រាយ ព្រោះ​ព្រះ‌អង្គ​បាន​ប្រោស​ប្រទាន​ឲ្យ​បង‌ប្អូន មាន​សមត្ថ‌ភាព​អាច​ទទួល​ចំណែក​មត៌ក រួម​ជា​មួយ​ប្រជា‌ជន​ដ៏‌វិសុទ្ធ*​នៅ​ក្នុង​ពន្លឺ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 1

មើលកូឡូស 1:12នៅក្នុងបរិបទ