គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 9:12 Khmer Standard Version (KHSV)

ហើយ​និមិត្ត​ឃើញ​បុរស​ម្នាក់ ឈ្មោះ​អាណា‌ណាស​ចូល​មក​ដាក់​ដៃ*​លើ​គាត់ ដើម្បី​ឲ្យ​គាត់​មើល​ឃើញ​ឡើង​វិញ»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 9

មើលកិច្ចការ 9:12នៅក្នុងបរិបទ