គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 19:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ពេល​នោះ ព្រះ‌អម្ចាស់​បាន​ធ្វើ​ការ​អស្ចារ្យ​ដ៏​ធំៗ​ជា​ច្រើន តាម​រយៈ​លោក​ប៉ូល

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 19

មើលកិច្ចការ 19:11នៅក្នុងបរិបទ