គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 12:22 Khmer Standard Version (KHSV)

ប្រជា‌ជន​នាំ​គ្នា​ស្រែក​ឡើង​ថា៖ «នេះ​ជា​ព្រះ​សូរសៀង​របស់​ព្រះ មិន​មែន​សំឡេង​របស់​មនុស្ស​ទេ!»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 12

មើលកិច្ចការ 12:22នៅក្នុងបរិបទ