គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 5:24 Khmer Standard Version (KHSV)

អស់​អ្នក​ដែល​រួម​ជា​មួយ​ព្រះ‌គ្រិស្ដ‌យេស៊ូ​បាន​ឆ្កាង​តណ្ហា និង​បំណង​លោភ‌លន់​ផ្សេងៗ​របស់​និស្ស័យ​លោកីយ៍​នោះ​ចោល​ហើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 5

មើលកាឡាទី 5:24នៅក្នុងបរិបទ