គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 3:25 Khmer Standard Version (KHSV)

កាល​ណា​ជំនឿ​មក​ដល់​ហើយ យើង​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ឱវាទ​របស់​អ្វី​ដែល​ណែ‌នាំ​យើង​នោះ​ទៀត​ទេ

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 3

មើលកាឡាទី 3:25នៅក្នុងបរិបទ