គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ សាំយូ‌អែល 6:4 Khmer Standard Version (KHSV)

គេ​ដឹក​ហិប​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​របស់​លោក​អប៊ី‌ណាដាប់ ដែល​ស្ថិត​នៅ​លើ​ភ្នំ ដង្ហែ​មក ដោយ​មាន​លោក​អហ៊ី‌យ៉ូ​ដើរ​នៅ​ខាង​មុខ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ សាំយូ‌អែល 6

មើល២ សាំយូ‌អែល 6:4នៅក្នុងបរិបទ