គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ សាំយូ‌អែល 5:15 Khmer Standard Version (KHSV)

យីប‌ហារ អេលី‌សួ នេផេក យ៉ាភា

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ សាំយូ‌អែល 5

មើល២ សាំយូ‌អែល 5:15នៅក្នុងបរិបទ