គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ របាក្សត្រ 25:21 Khmer Standard Version (KHSV)

ឆ្នោត​ទី​ដប់‌បួន​ត្រូវ​លើ​លោក​ម៉ាធិ‌ធា ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង‌ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់‌ពីរ​នាក់។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ របាក្សត្រ 25

មើល១ របាក្សត្រ 25:21នៅក្នុងបរិបទ