គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ របាក្សត្រ 23:18 Khmer Standard Version (KHSV)

កូន​របស់​លោក​យីត‌សារ​មាន​លោក​សឡូ‌មីត ជា​មេ​ដឹក​នាំ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ របាក្សត្រ 23

មើល១ របាក្សត្រ 23:18នៅក្នុងបរិបទ