គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អែសរ៉ា 10:35 Khmer Standard Version (KHSV)

លោក​បេណា‌យ៉ា លោក​បេឌី‌យ៉ា លោក​កេលូ‌ហ៊ូវ

សូមអានជំពូកពេញលេញ អែសរ៉ា 10

មើលអែសរ៉ា 10:35នៅក្នុងបរិបទ