គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេសាយ 9:9 Khmer Standard Version (KHSV)

ប្រជា‌ជន​ទាំង​មូល គឺ​អ្នក​ស្រុក​អេប្រាអ៊ីមនិង​អ្នក​ស្រុក​សាម៉ារី មុខ​ជា​ដឹងហើយ​នាំ​គ្នា​និយាយ​អួត​ក្អេង‌ក្អាង​ថា៖

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេសាយ 9

មើលអេសាយ 9:9នៅក្នុងបរិបទ