គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេសាយ 15:5 Khmer Standard Version (KHSV)

ខ្ញុំ​យំ​អាណិត​ស្រុក​ម៉ូអាប់ដ្បិត​មាន​ពួក​គេ​ខ្លះ​រត់ រហូត​ដល់​ក្រុង​សូអារក្រុង​អេក្លាត-‌សេលី‌ស្យ៉ាពួក​គេ​នាំ​គ្នា​យំ​សោក​តាម​ផ្លូវ​ឡើង​ទៅ​លូគិតពួក​គេ​ស្រែក​ទ្រហោ​យំ​យ៉ាង​អស់​សង្ឃឹមតាម​ផ្លូវ​ទៅ​ហូរ៉ូ‌ណែម

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេសាយ 15

មើលអេសាយ 15:5នៅក្នុងបរិបទ