គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេសាយ 15:2 Khmer Standard Version (KHSV)

ប្រជា‌ជន​នាំ​គ្នា​ឡើង​ទៅ​វិហារ​នៅ​ឌីបូនគេ​យំ​សោក​នៅ​កន្លែង​សក្ការៈ​តាម​ទួល​ខ្ពស់ៗជន‌ជាតិ​ម៉ូអាប់​នាំ​គ្នា​សោក​សង្រេងស្រណោះ​ក្រុង​នេបូ និង​ក្រុង​មេឌី‌បាគេ​កោរ​សក់​ទាំង​អស់​គ្នាហើយ​គេ​ក៏​កោរ​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​ចេញ​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេសាយ 15

មើលអេសាយ 15:2នៅក្នុងបរិបទ