គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេម៉ុស 9:4 Khmer Standard Version (KHSV)

ទោះ​បី​ពួក​គេ​ត្រូវ​ខ្មាំង​កៀរ​ទៅ​ជា​ឈ្លើយ​ក្ដីក៏​យើង​ប្រើ​ដាវ​ឲ្យ​ទៅ​តាម​ប្រហារ​ពួក​គេយើង​នឹង​តាម​មើល​ពួក​គេ​ជា‌និច្ចដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​វេទនាគឺ​មិន​មែន​ផ្ដល់​សេចក្ដី​សុខ​ទេ»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេម៉ុស 9

មើលអេម៉ុស 9:4នៅក្នុងបរិបទ