គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេម៉ុស 3:8 Khmer Standard Version (KHSV)

ពេល​សត្វ​សិង្ហ​គ្រហឹម តើ​នរណា​មិន​ខ្លាច?ពេល​ព្រះ‌ជា‌អម្ចាស់​មាន​ព្រះ‌បន្ទូលតើ​នរណា​មិន​ថ្លែង​ព្រះ‌បន្ទូល​នេះ?

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេម៉ុស 3

មើលអេម៉ុស 3:8នៅក្នុងបរិបទ