គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេម៉ុស 2:16 Khmer Standard Version (KHSV)

នៅ​ថ្ងៃ​នោះ អ្នក​ចំបាំង​ដ៏​ក្លា‌ហាន​ជាង​គេនឹង​រត់​ទៅ​ទាំង​ខ្លួន​ទទេ»- នេះ​ជា​ព្រះ‌បន្ទូល​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេម៉ុស 2

មើលអេម៉ុស 2:16នៅក្នុងបរិបទ