គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អូបា‌ឌា 1:6 Khmer Standard Version (KHSV)

អេសាវ​អើយ គេ​គាស់​កកាយ​ស្រុក​អ្នកហើយ​ប្រមូល​យក​កំណប់​ទ្រព្យ​របស់​អ្នក។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អូបា‌ឌា 1

មើលអូបា‌ឌា 1:6នៅក្នុងបរិបទ