គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អូបា‌ឌា 1:4 Khmer Standard Version (KHSV)

ទោះ​បី​អ្នក​ឡើង​ទៅ​លើ ខ្ពស់​ដូច​សត្វ​ឥន្ទ្រីទោះ​បី​អ្នក​លើក​ទ្រនំ​របស់​អ្នក​ទៅដាក់​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ផ្កាយ​ក្ដីក៏​យើង​ច្រាន​អ្នក​ឲ្យ​ធ្លាក់​ចុះ​ដល់​ដី​វិញ​ដែរ- នេះ​ជា​ព្រះ‌បន្ទូល​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អូបា‌ឌា 1

មើលអូបា‌ឌា 1:4នៅក្នុងបរិបទ