គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អូបា‌ឌា 1:15 Khmer Standard Version (KHSV)

ថ្ងៃ​ដែល​ព្រះ‌អម្ចាស់​វិនិច្ឆ័យ​ទោសប្រជា‌ជាតិ​ទាំង​អស់ ជិត​មក​ដល់​ហើយព្រះ‌អង្គ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​អ្នកដូច​អ្នក​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​អ្នក​ដទៃ​ដែរ។អ្នក​នឹង​ទទួល​ទោស​តាម​អំពើ​អាក្រក់​របស់​ខ្លួន!

សូមអានជំពូកពេញលេញ អូបា‌ឌា 1

មើលអូបា‌ឌា 1:15នៅក្នុងបរិបទ