គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហូសេ 6:6 Khmer Standard Version (KHSV)

ដ្បិត​យើង​ចង់​បាន​តែ​ចិត្ត​ភក្ដី​ប៉ុណ្ណោះគឺ​មិន​ចង់​បាន​យញ្ញ‌បូជា​ទេយើង​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្គាល់​យើងជា​ជាង​យក​តង្វាយ​ដុត​មក​ឲ្យ​យើង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហូសេ 6

មើលហូសេ 6:6នៅក្នុងបរិបទ