គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហូសេ 6:2 Khmer Standard Version (KHSV)

ពីរ​ថ្ងៃ​ទៀត ព្រះ‌អង្គ​នឹង​ប្រទាន​ជីវិតមក​ពួក​យើង​វិញ។នៅ​ថ្ងៃ​ទី​បី ព្រះ‌អង្គ​នឹង​លើក​ពួក​យើង​ឡើង​វិញហើយ​ពួក​យើង​នឹង​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ព្រះ‌អង្គ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហូសេ 6

មើលហូសេ 6:2នៅក្នុងបរិបទ