គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហូសេ 5:13 Khmer Standard Version (KHSV)

អេប្រាអ៊ីម​ឃើញ​រោគ​របស់​ខ្លួនយូដា​ក៏​ឃើញ​ដំបៅ​របស់​ខ្លួន​ដែរដូច្នេះ អេប្រាអ៊ីម​ទៅ​ពឹង​ស្រុក​អាស្ស៊ីរីគេ​ចាត់​អ្នក​នាំ​សារ​ឲ្យ​ទៅ​គាល់​ព្រះចៅ​អធិរាជប៉ុន្តែ ស្ដេច​នោះ​ពុំ​អាច​កែ​រោគ​អ្នក​រាល់​គ្នាឬ​ព្យាបាល​ដំបៅ​អ្នក​រាល់​គ្នាឲ្យ​ជា​សះ​បាន​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហូសេ 5

មើលហូសេ 5:13នៅក្នុងបរិបទ